Inhoudsopgave Algemene Muziekleer

 

Algemene muziekleer omvat de theoretische kennis over notatie, maat, metrum en ritme, drieklanken, toonladders, gebruikte woorden en zo meer.

Algemene muziekleer is ingedeeld in 8 niveaus (fases): fase 1 tot en met fase 8. Bij afronding van fase 8 is de theoretische kennis voldoende om toelatingsexamen voor het conservatorium te kunnen doen. De lesstof in elke fase is onderverdeeld in tien onderwerpen.

Het muziekschrift

Muzieknotatie is een systeem van tekens dat gebruikt wordt om muziek op papier vast te leggen, zodat zij later gelezen en ten gehore gebracht kan worden.. Met vastleggen wordt bedoeld het op uniforme wijze noteren van duur, toonhoogte en uitvoeringspraktijk van de muziek. De 11e-eeuwse Italiaanse monnik Guido van Arezzo wordt beschouwd als de grondlegger van de hedendaagse muzieknotatie, al was die in de loop van de tijd wel onderhevig aan allerlei veranderingen, zoals bij het Gregoriaans.

Noten, rusttekens en voortekens

Een muzieknoot (of kortweg noot) is een teken of naam (Latijn: nota) om de tonen in de muziek naar hun tijdsvolgorde en -duur te noteren of te benoemen.

Maat en maatsoorten

Maat of metrum (Grieks: μετρον, maat) is de regelmatige wijze waarop in de muziek de geaccentueerde en ongeaccentueerde delen elkaar afwisselen. De basis wordt daarbij gevormd door een metrum waarin de beklemtoonde en onbeklemtoonde delen elkaar om en om afwisselen, zoals bij de klok met slinger of bij het lopen.

Dynamische tekens en termen

Dynamische tekens en termen geven aan hoe luid tonen of passages gespeeld moeten worden.

Afkortingen en tekens

In de muziek wordt veel gebruik gemaakt van afkortingen en tekens die ieder een eigen betekenis hebben.

Articulatie

Articulatie in de muziek heeft met de uitdrukking van tonen te maken. De klinkende lengte van de toon ten opzichte van de genoteerde toon wordt door middel van articulatietekens duidelijk gemaakt.

Tempo

De snelheid (tempo) waarmee een muziekstuk moet worden gespeeld wordt strikt genomen niet door de notatie aangeduid, maar door een doorgaans Italiaanse muziekterm zoals allegro, moderato, ... tenzij men het cijfer van de metronoom-aanduiding op de partituur schrijft.

Muzikale vormen

Een muzikale vorm is de exacte beschrijving van een specifieke muziekstijl.

Versieringen

Een versiering in de muziek heeft tot doel een toon of groepje tonen of een harmonie van specifieke ornamenten te voorzien.

Harmonieleer

Harmonieleer is het onderwerp binnen de muziektheorie dat specifiek gaat over de lesonderdelen intervallen, akkoorden en toonladders